تقویت سرعت پردازش ذهن و سرعت عمل،درمان کندنویسی و کندخوانی،سرعت پردازش ذهن،بهبود پردازش اطلاعات در ذهن و دقت در خواندن و نوشتن و ریاضی

نمایش یک نتیجه