تقویت هماهنگی چشم و دست،تقویت هوش و حافظه،استدلال و حل مساله،بهبود مهارتهای تعقیب چشمی،دقت و تمرکز،فایل بازی با مازهای سایت پاکدلها،کاربرگ،سایت پاکدلها

نمایش یک نتیجه