توجه به جزییات،تقویت ریاضی و حساب کردن،استدلال و حل مساله،جهت يابي،دقت جهت حروف و اعداد،قرينه يابي،حل مساله و ریز بینی،تمیز دیداری،دقت دیداری،درک و استنتاج،حل مساله،بهبود رياضي،توجه به كلمات و اعداد

نمایش یک نتیجه