پروتکل گل درمانی،بهبود ارتباط با درمانگر،حافظه دیداری و شنیداری،کنترل فراموشی،توجه به دستور العمل،پیگیری دستور العمل هاهماهنگی چشم و دست،یکپارچگی حسی،شن

نمایش یک نتیجه