کامل کردن نقطه چین ها 1، کاربرگ نقطه چین ها، بازی و دست ورزی، تقویت مهارتهای نوشتاری کودکان، تقویت مهارتهای دیداری، افزایش تمرکز، هماهنگی چشم و دست، پاکدلها

نمایش یک نتیجه