تقویت تشخیص شکل از زمینه با 45 تصویر پنهان

47 صفحه تمرین قابل پرینت

تومان 10,000