سبد خرید0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

Tag: بازیهای تقلیدی

روش ادراکی حرکتی: طرفداران این روش) کپارت، گتمن، برچ( معتقدند که یادگیری حرکتی مبدأ یادگیری است و فرایندهای ذهنی عالیتر پس از رشد مناسب سیستم حرکتی و سیستم ادراکی و همچنین پیوندهای ارتباطی میان یادگیری حرکتی و ادراکی بوجود می آید. کپارت عقیده دارد که یادگیریهای حرکتی بر هوش و تحصیلات موثر است. او معتقد است که رشد […]