سبد خرید0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

Tag: بازی های تقویت حافظه شنیداری

1- سه کلمه برای کودک بیان کنیدوازوی بخواهید پس ازاینکه هرسه کلمه راگفتید،آنهارابازگوکند.سپس چهار کلمه وبه همین ترتیب پیش برویدتامطابق رشد سنی و طبیعت خویش ازحافظه شنوایی برخوردار شود. 2- یک جمله برای کودک بگو.یید واز او بخواهیدآن راتکرار کند.سپس دو جمله بگویید تا آنها را تکرار کندوبه همین ترتیب پیش برویدتاتوانایی وی به حد […]