سبد خرید0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

Tag: گروه های کودکان با نیازهای ویژه

کودکان با نیازهای ویژه (استثنایی) چه کودکانی هستند؟، گروه های کودکان با نیازهای ویژه، گروه ها و طبقه بندی کودکان با نیازهای ویژه

کودکان با نیازهای ویژه (استثنایی) چه کودکانی هستند؟   😰کودک با نیازهای ویژه را می توان به عنوان فردی تلقی کرد که به طریقی از گروه بهنجار متفاوت است با توجه به تعریف فوق تعداد زیادی از کودکان، با نیازهای ویژه خواهند بود . از نظر آموزشی ، کودکی با نیازهای ویژه در نظر گرفته […]