کاربرد مقیاس وکسلر در سنجش آسیب های مغزی

کاربرد مقیاس وکسلر در سنجش آسیب های مغزی

1-آسیب نیمکره چپ مغز سبب کاهش نمره های کلامی می شود.
2- آسیب نیمکره راست سبب کاهش نمره های مقیاس عملی می شود.
3- تفاوت بیشتر از 15 نمره بین نمره های کلامی و عملی نشانه آسیب یکی از نیمکره های مغز است.
4- اگر نمره های مقیاس کلامی 15 نمره کمتر از مقیاس های عملی باشد، ممکن است فرد دچار اختلال زبان باشد.
5- اگر نمره های خرده آزمون های محاسبه و فراخنای ارقام پایین باشد، بیانگر اشکال در توجّه و تمرکز است.
6- اگر نمره های مقیاس عملی بیشتر از 15 نمره از مقیاس کلامی پایین تر باشد، نشانگر اختلال در توانایی های سازمان دادن ادراکی است.
7- پراکندگی نمره های خرده آزمون ها بیشتر معلول جراحت های موضعی است که به تازگی ایجاد شده است.
8- کاهش کلی همه ی توانایی ها، بیشتر از جراحت های مزمن یا بیماری های تباه کننده در مغز ( مانند آلزایمر) ناشی می شود.
9- نماد ارقام و( رمزگردانی ) حساسترین خرده آزمون نسبت به آسیب مغزی است و وجود جراحت در هرنقطه ای از مغز سبب کاهش نمره ی آن می شود.
10- طراحی مکعب ها نسبت به آسیب مغز و به ویژه به جراحت های آهیانه مغز، حساسیت زیادی دارد.
11- کاهش نمره تنظیم تصاویر اغلب با جراحت های بخش پیشانی و گیجگاهی سمت راست ربط دارد.
12- نمره های آزمون های فراخنای ارقام و محاسبه ،اغلب در افراد دارای آسیب های مغزی ،به ویژه اگر جراحت به نیمکره چپ وارد شده باشد،کاهش می یابد.
13- نمره خرده آزمون شباهت ها به احتمال زیاد بر اثر جراحت های منطقه گیجگاهی چپ کاهش می یابد واین کاهش نشانگر اشکال در مفهوم سازی کلامی است.
14- در آسیب های مغزی پراکنده ، فرد در مادّه های ساده شکست می خورد، ولی به مادّه های دشوار پاسخ درست می دهد.
15- کودکان دارای آسیب های مغزی ، اغلب کمترین نمره را در گنجینه لغات می گیرد.
16- نمره تکمیل تصویرها ممکن است بر اثر ادراک پریشی دیداری(آگنوزیvisual agnosia) کاهش می یابد.

منبع:  برگرفته ازکتاب آشنایی با آزمون سازی و آزمون های روانی ،فصل سیزدهم ، نوشته دکتر ابوالفضل کرمی ،زمستان 90،ص 310-312)
این موارد از کتاب “راهنمای سنجش روانی ” مارنات ترجمه شریفی و نیکخو استخراج شده است:

پست‎های مرتبط:

اصول مطالعه موثر

  اصول مطالعه موثر برای بهبود و افزایش توان یادگیری...

تاريخچه ريتالين (اثرات و عوارض مصرف آن)

تاريخچه ريتالين (اثرات و عوارض مصرف آن) چه كساني اين...

درمان اختلال یادگیری با تمرینات حرکتی

یکی از راهکار های درمانی برای بهبود اختلالات یادگیری رویکرد...