“تمرینات حرکتی ونقش آن در رفع اختلالات یادگیری “

حرکت زیربنای یادگیری است، حرکت موجب رشد و توسعه قوای ذهنی و نیز پرورش و تحکیم مجتمع های سلولی و زنجیره ای مغز انسان می گردد.بنابراین تعدادی از تمرینات حرکتی که نقش حیاتی در تربیت، تقویت و پرورش حواس شناختی و تسهیل آموزش می گردد به حضور مخاطبان عزیز تقدیم می گردد:

✅قدم زدن به جلو – عقب – پهلوها و پریدن .?هدف:1)جهت تقویت مهارتهای حرکتی
2)درک فضا
3)جهت یابی
4 )درک مکان
5)تخمین مسافت
6 )تمرکز حواس
7 )سرعت پردازش ذهنی
8 )توانایی تصمیم گیری
9 )قدرت برنامه ریزی
✅سینه خیز رفتن .

?هدف:1)پرورش دقت -تمرکز
2 )پرورش تن آگاهی
3 )پرورش خود آگاهی
4 )پرورش درک پوستی
5 )پرورش اعصاب حسی
6 )پرورش درک فضا
7)پرورش هماهنگی حس ها وعضلات
8 )پرورش غلبه طرفی
✅راه رفتن ریتمیک و شمارش مستقیم و معکوس .
? هدف:1)تقویت دقت ، تمرکز
2 )تقویت گوشبزنگی
3 )تقویت حافظه فعال
4 )تقویت قدرت شنیداری
5 )تقویت نیمکره های مغزی
6 )جهت یابی فضایی
7 )هماهنگی چشم و دست

✅پرتاب توپ به هدف به تناوب با هر دو دست ?هدف:1)جهت تقویت دقت و هماهنگی چشم و دست
2 )پرورش نیمکره های مغزی
3)تثبیت غلبه طرفی
4 )درک فضا
5 )پرورش تمرکز
6 )پرورش حافظه فعال
7 )ادراک پوستی

✅پرتاب توپ به طرف یکدیگر همواره با نام بردن ?هدف:1 )پرورش دقت
2)تقویت مهارتهای حرکتی
3) تقویت عملکرد مغزی
4 )تقویت حافظه فعال
5 )تقویت گوشبزگی
6 )تقویت انواع توجه
7)هماهنگی حس به حس
8 )تقویت یکپارچگی حسی
✅ضربه به توپ با دست راست، چپ، هر دو دست.
?هدف:1)تقویت هر دو نیمکره مغزی
2)تقویت حافظه فعال
3 )پرورش قدرت پیش بینی ونقشه کشی
4 )پرورش دقت چند جانبه
5 )پرورش دامنه دید
6 )تقویت و توسعه دید ادراکی

✅راه رفتن با چشم بسته و حدس زدن جای اشیاء.
?هدف:1 ) پرورش دقت
2) تقویت حافظه
3)تصحیح اشتباهات حسی
4 )تقویت تن آگاهی حسی
5 )تقویت تمرکز کانونی
6 )پرورش استحکام تعادلی

✅ حرکات بالا و پایین رفتن با انگشتان .
?هدف:1 )پرورش و تقویت دقت
2)تقویت تعادل
3 )پرورش عضلات ظریف
4 )تقویت مهارتهای نوشتاری
5 )تقویت ادراک فضایی
6 )پرورش تجسم دیداری فضایی

✅تمرین چرخش مداد در دست چپ و راست.?هدف:1)تقویت نیمکره های مغز
2)تقویت مهارتهای مربوط به حرکات ظریف
3 )هماهنگی چشم و دست
4 )پرورش ادراک فضایی

✅مچاله کردن کاغذ با هر دو دست و پرتاب آن.?هدف:1)تقویت مهارت حرکتی
2)تقویت عضلات ظریف
3)پرورش هماهنگی دیداری حرکتی
4 )پرورش نیمکره های مغزی
5 )پرورش تند نویسی

✅تمرین حرکات چشم با دنبال کردن چراغ قوه .?هدف:1)پرورش دقت بینایی
2 )تقویت تند خوانی و روان خوانی
3 )پرورش هماهنگی حس به حس
4 )اصلاح انحرافات چشمی وتنبلی چشم

✅لی لی کردن با هر پا به صورت جداگانه ?هدف:1)پرورش تعادل
2)تثبیت غلبه طرفی مغز
3)تقویت تن آگاهی
4 )پرورش توازون

✅پرتاب کردن و گرفتن توپ
?هدف:1)پرورش دقت
2)پرورش هماهنگی چشم و دست
3)تقویت مهارتهای حرکتی

✅تمرینات تعادل:
?هدف:1 )پرورش تمرکزباایستادن روی یک پا
2)پرورش خود آگاهی از طریق راه رفتن روی تخته تعادل
3)پرورش توازون از طریق لی لی کردن به جلو و عقب

 

شاید این موضوعات هم مورد پسند شما باشد ⇓

مشاهده و دانلود فايل هاي تخصصي شناخت + درمان انواع اختلالات یادگیری وبيش فعالي (روی متن کلیک کنید)
مشاهده و دانلود مقالات رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری وبيش فعالي (روی متن کلیک کنید)
مشاهده و دانلود نرم افزارهای رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری وبيش فعالي (روی متن کلیک کنید)
مشاهده و دانلود کتاب های رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری وبيش فعالي (روی متن کلیک کنید)
مشاهده و دانلود پرسشنامه و تست های رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری و بيش فعالي(روی متن کلیک کنید)
مشاهده و دانلود فایلهای pdf رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری وبيش فعالي (روی متن کلیک کنید)
مشاهده و دانلود فیلم و کلیپ های رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری وبيش فعالي (روی متن کلیک کنید)
مشاهده 1500 مطلب علمی و آموزشی مرتبط با اختلالات یادگیری و بیش فعالی (روی متن کلیک کنید)
مشاهده و دانلود كاربرگ هاي رایگان مرتبط با اختلالات یادگیری و بيش فعالي (روی متن کلیک کنید)

پست‎های مرتبط:

چند فعاليت در جهت تقويت مهارت شنيدارى

پاکدلها – چند فعاليت در جهت تقويت مهارت شنيدارى 🔺چشم...

علایم فقر آهن در کودکان

علایم فقر آهن در کودکان 🔺فقر آهن شایع ترین بیماری...

هماهنگی چشم و دست با کشیدن خطوط منحنی بین اشیا

هماهنگی چشم و دست با کشیدن خطوط منحنی بین اشیا...