“تمرینات حرکتی ونقش آن در رفع اختلالات یادگیری “

حرکت زیربنای یادگیری است، حرکت موجب رشد و توسعه قوای ذهنی و نیز پرورش و تحکیم مجتمع های سلولی و زنجیره ای مغز انسان می گردد.بنابراین تعدادی از تمرینات حرکتی که نقش حیاتی در تربیت، تقویت و پرورش حواس شناختی و تسهیل آموزش می گردد به حضور مخاطبان عزیز تقدیم می گردد:

✅قدم زدن به جلو – عقب – پهلوها و پریدن .?هدف:1)جهت تقویت مهارتهای حرکتی
2)درک فضا
3)جهت یابی
4 )درک مکان
5)تخمین مسافت
6 )تمرکز حواس
7 )سرعت پردازش ذهنی
8 )توانایی تصمیم گیری
9 )قدرت برنامه ریزی
✅سینه خیز رفتن .

?هدف:1)پرورش دقت -تمرکز
2 )پرورش تن آگاهی
3 )پرورش خود آگاهی
4 )پرورش درک پوستی
5 )پرورش اعصاب حسی
6 )پرورش درک فضا
7)پرورش هماهنگی حس ها وعضلات
8 )پرورش غلبه طرفی
✅راه رفتن ریتمیک و شمارش مستقیم و معکوس .
? هدف:1)تقویت دقت ، تمرکز
2 )تقویت گوشبزنگی
3 )تقویت حافظه فعال
4 )تقویت قدرت شنیداری
5 )تقویت نیمکره های مغزی
6 )جهت یابی فضایی
7 )هماهنگی چشم و دست

✅پرتاب توپ به هدف به تناوب با هر دو دست ?هدف:1)جهت تقویت دقت و هماهنگی چشم و دست
2 )پرورش نیمکره های مغزی
3)تثبیت غلبه طرفی
4 )درک فضا
5 )پرورش تمرکز
6 )پرورش حافظه فعال
7 )ادراک پوستی

✅پرتاب توپ به طرف یکدیگر همواره با نام بردن ?هدف:1 )پرورش دقت
2)تقویت مهارتهای حرکتی
3) تقویت عملکرد مغزی
4 )تقویت حافظه فعال
5 )تقویت گوشبزگی
6 )تقویت انواع توجه
7)هماهنگی حس به حس
8 )تقویت یکپارچگی حسی
✅ضربه به توپ با دست راست، چپ، هر دو دست.
?هدف:1)تقویت هر دو نیمکره مغزی
2)تقویت حافظه فعال
3 )پرورش قدرت پیش بینی ونقشه کشی
4 )پرورش دقت چند جانبه
5 )پرورش دامنه دید
6 )تقویت و توسعه دید ادراکی

✅راه رفتن با چشم بسته و حدس زدن جای اشیاء.
?هدف:1 ) پرورش دقت
2) تقویت حافظه
3)تصحیح اشتباهات حسی
4 )تقویت تن آگاهی حسی
5 )تقویت تمرکز کانونی
6 )پرورش استحکام تعادلی

✅ حرکات بالا و پایین رفتن با انگشتان .
?هدف:1 )پرورش و تقویت دقت
2)تقویت تعادل
3 )پرورش عضلات ظریف
4 )تقویت مهارتهای نوشتاری
5 )تقویت ادراک فضایی
6 )پرورش تجسم دیداری فضایی

✅تمرین چرخش مداد در دست چپ و راست.?هدف:1)تقویت نیمکره های مغز
2)تقویت مهارتهای مربوط به حرکات ظریف
3 )هماهنگی چشم و دست
4 )پرورش ادراک فضایی

✅مچاله کردن کاغذ با هر دو دست و پرتاب آن.?هدف:1)تقویت مهارت حرکتی
2)تقویت عضلات ظریف
3)پرورش هماهنگی دیداری حرکتی
4 )پرورش نیمکره های مغزی
5 )پرورش تند نویسی

✅تمرین حرکات چشم با دنبال کردن چراغ قوه .?هدف:1)پرورش دقت بینایی
2 )تقویت تند خوانی و روان خوانی
3 )پرورش هماهنگی حس به حس
4 )اصلاح انحرافات چشمی وتنبلی چشم

✅لی لی کردن با هر پا به صورت جداگانه ?هدف:1)پرورش تعادل
2)تثبیت غلبه طرفی مغز
3)تقویت تن آگاهی
4 )پرورش توازون

✅پرتاب کردن و گرفتن توپ
?هدف:1)پرورش دقت
2)پرورش هماهنگی چشم و دست
3)تقویت مهارتهای حرکتی

✅تمرینات تعادل:
?هدف:1 )پرورش تمرکزباایستادن روی یک پا
2)پرورش خود آگاهی از طریق راه رفتن روی تخته تعادل
3)پرورش توازون از طریق لی لی کردن به جلو و عقب

پست‎های مرتبط:

با 5 روش ساده هوش کودک خود را افزایش دهید

با 5 روش ساده هوش کودک خود را افزایش دهید...

بازی هایی برای کاهش اشتباهات دانش آموزان در درس املا

بازی هایی برای کاهش اشتباهات دانش آموزان در درس املا...

‌فواید آب بازی در کودکان

‌فواید آب بازی در کودکان 👈بازی با آب یکی از...