فعالیت هایی برای رشد هماهنگی ادراکی حرکتی

فعالیت هایی برای رشد هماهنگی ادراکی حرکتی
1- ترسیم کردن از طریق دنبال کردن
از کودکان بخواهید با دنبال کردن خطوط، تصاویر، طرح ها، حروف یا اعداد آن ها را بر روی کاغذ رسم یا ورقه پلاستیکی ترسیم کند. از پیکان های راهنما، نشانه های رنگی و اعداد برای کمک به کودکان در جهت دنبال کردن اشکال استفاده نمایید.

2- کنترل آب
کودکان باید آب را حمل کنند و آب را داخل سطل های مدرج تا سطح خاصی بریزند. برای دشوارتر کردن فعالیت می توان از اندازه های کوچک تر و دقیق تر استفاده کرد. با اضافه کردن رنگ به آب این فعالیت جالب تر می شود. می توان این کار را با حجم کم آب شروع کرد و کم کم مقدار آب را زیادتر کرد.
3- بریدن با قیچی
فعالیت هایی را برای بریدن انتخاب کنید که با سطح رشد کودک متناسب است. ساده ترین فعالیت بریدن خطوط راستی است که نزدیک به حاشیه کاغذ علامت زده شده است. مشکل ترین فعالیت بدن بریدن خطوط راستی است که به طور عرضی در مرکز کاغذ قرار دارند. برخی از کودکان ممکن است با قرار دادن الگوی مقوایی بر روی کاغذ بهتر بتوانند از قیچی استفاده کنند. کودکان می توانند اشکال هندسی خاصی مثل مربع، مستطیل و مثلث را ببرند و درآورند. با ترسیم خطوط در رنگ های مختلف، خطوط منحنی و دایره، سپس تصاویر و در نهایت الگوهایی که با خطوط کم رنگ و نقطه چین مشخص شده اند را ببرند و در بیاورند.
4- شابلون یا الگوها
کودکان می توانند طرح کلی اشکال هندسی را ترسیم نمایند. الگوها می توانند از مقوا، چوب، پلاستیک یا اسفنج باشند. از کودک بخواهید طرح هایی از اشکال هندسی را ترسیم کند و بعد آن ها را روی مقوا، چوب، پلاستیک و غیره ببرد. کودکان می توانند از قطعه ی بریده شده و یا ورق سوراخ شده به عنوان الگو یا کلیشه استفاده نمایند. می توان از کودکان خواست که با طرح های هندسی بریده شده اشکال دیگری مثل خانه، آدمک، ماشین و غیره را درست کنند.
5- بند کردن
یک قطعه مقوا که با منگنه سوراخ شده یا تخته میخ دار می تواند برای این فعالیت سودمند باشد. طرح یا تصویری را بر روی صفحه تهیه کنید و از کودک بخواهید با استفاده از بند کفش، نخ، سیم و با گذراندن آن ها از داخل سوراخ ها یا بستن آن ها به دور میخ ها بر روی تخته میخ دار طرح را آماده کند.
6- فعالیت های مداد- کاغذی
رنگ کردن کتاب ها، کتاب های پیش دبستانی، کتاب هایی که با اشکال نقطه چین و کتاب های آمادگی و کودکستان غالباً از جمله فعالیت های مداد- کاغذی هستند که به رشد و هماهنگی چشم و دست و حرکات ظریف کمک می کنند.
7- گیره های لباس
از کودکان خواسته می شود که تعدادی گیره لباس را به یک بند یا یک جعبه بچسباند. برای این کار از طریق تعداد گیره هایی که باید در یک زمان معین چسبانده شوند وقت مشخصی را تعیین می کنیم.
8- کپی کردن طرح ها
کودک به طرح هندسی نگاه می کند و آن را بر روی کاغذ کپی می کند.
9- عروسک گردانی
عروسک گردانی به رشد هماهنگی چشم و دست، حرکات موزون و حرکات ظریف دست و انگشت کمک می کند.
10- پیچ و مهره باز و بسته کردن
برای این کار می توان یک تخته درست کرد که روی آن پیچ و مهره هایی در اندازه های مختلف تعبیه شده باشد و کودک باید با انگشتانش مهره ها را از داخل پیچ ها دربیاورد و یا ببندد. برای تقویت انگشتان باید به کودکان تأکید کرد که مهره را با انگشت شست و سبابه بپیچاند.
1- ترسیم کردن از طریق دنبال کردن
از کودکان بخواهید با دنبال کردن خطوط، تصاویر، طرح ها، حروف یا اعداد آن ها را بر روی کاغذ رسم یا ورقه پلاستیکی ترسیم کند. از پیکان های راهنما، نشانه های رنگی و اعداد برای کمک به کودکان در جهت دنبال کردن اشکال استفاده نمایید.
2- کنترل آب
کودکان باید آب را حمل کنند و آب را داخل سطل های مدرج تا سطح خاصی بریزند. برای دشوارتر کردن فعالیت می توان از اندازه های کوچک تر و دقیق تر استفاده کرد. با اضافه کردن رنگ به آب این فعالیت جالب تر می شود. می توان این کار را با حجم کم آب شروع کرد و کم کم مقدار آب را زیادتر کرد.
3- بریدن با قیچی
فعالیت هایی را برای بریدن انتخاب کنید که با سطح رشد کودک متناسب است. ساده ترین فعالیت بریدن خطوط راستی است که نزدیک به حاشیه کاغذ علامت زده شده است. مشکل ترین فعالیت بدن بریدن خطوط راستی است که به طور عرضی در مرکز کاغذ قرار دارند. برخی از کودکان ممکن است با قرار دادن الگوی مقوایی بر روی کاغذ بهتر بتوانند از قیچی استفاده کنند. کودکان می توانند اشکال هندسی خاصی مثل مربع، مستطیل و مثلث را ببرند و درآورند. با ترسیم خطوط در رنگ های مختلف، خطوط منحنی و دایره، سپس تصاویر و در نهایت الگوهایی که با خطوط کم رنگ و نقطه چین مشخص شده اند را ببرند و در بیاورند.
4- شابلون یا الگوها
کودکان می توانند طرح کلی اشکال هندسی را ترسیم نمایند. الگوها می توانند از مقوا، چوب، پلاستیک یا اسفنج باشند. از کودک بخواهید طرح هایی از اشکال هندسی را ترسیم کند و بعد آن ها را روی مقوا، چوب، پلاستیک و غیره ببرد. کودکان می توانند از قطعه ی بریده شده و یا ورق سوراخ شده به عنوان الگو یا کلیشه استفاده نمایند. می توان از کودکان خواست که با طرح های هندسی بریده شده اشکال دیگری مثل خانه، آدمک، ماشین و غیره را درست کنند.
5- بند کردن
یک قطعه مقوا که با منگنه سوراخ شده یا تخته میخ دار می تواند برای این فعالیت سودمند باشد. طرح یا تصویری را بر روی صفحه تهیه کنید و از کودک بخواهید با استفاده از بند کفش، نخ، سیم و با گذراندن آن ها از داخل سوراخ ها یا بستن آن ها به دور میخ ها بر روی تخته میخ دار طرح را آماده کند.
6- فعالیت های مداد- کاغذی
رنگ کردن کتاب ها، کتاب های پیش دبستانی، کتاب هایی که با اشکال نقطه چین و کتاب های آمادگی و کودکستان غالباً از جمله فعالیت های مداد- کاغذی هستند که به رشد و هماهنگی چشم و دست و حرکات ظریف کمک می کنند.
7- گیره های لباس
از کودکان خواسته می شود که تعدادی گیره لباس را به یک بند یا یک جعبه بچسباند. برای این کار از طریق تعداد گیره هایی که باید در یک زمان معین چسبانده شوند وقت مشخصی را تعیین می کنیم.
8- کپی کردن طرح ها
کودک به طرح هندسی نگاه می کند و آن را بر روی کاغذ کپی می کند.
9- عروسک گردانی
عروسک گردانی به رشد هماهنگی چشم و دست، حرکات موزون و حرکات ظریف دست و انگشت کمک می کند.
10- پیچ و مهره باز و بسته کردن
برای این کار می توان یک تخته درست کرد که روی آن پیچ و مهره هایی در اندازه های مختلف تعبیه شده باشد و کودک باید با انگشتانش مهره ها را از داخل پیچ ها دربیاورد و یا ببندد. برای تقویت انگشتان باید به کودکان تأکید کرد که مهره را با انگشت شست و سبابه بپیچاند.

پست‎های مرتبط:

فعالیت های پیشنهادی قبل از ورد به دبستان برای تقویت هوشی و پیشگیری از اختلال ریاضی فرزندان

⚜تمرین یادگیری سمت راست ⚜شناخت اعضای بدن ⚜یادگیری مفهوم دسته...

شرط بخش پذیری بر اعداد ۲ تا 9

شرط بخش پذیری بر اعداد ۲ تا 9 ⭕️اعدادی بر...

فعالیت هایی برای بهبود حرکات تعادلی

-1 فعالیت های تخته تعادل از تخته تعادل معمولاً در...