مراحل ارزیابی و تشخیص اختلال یادگیری

  • مراحل ارزیابی و تشخیص اختلال یادگیری :

  1.  مصاحبه و تكميل شرح حال
  2. مشاهدات بالینی : مشاهده گر در حین مراحل ارزیابی اطلاعاتی را از خصوصیات و ویژگیهای رفتاری کودک به دست می آورد که او را در امر تشخیص یاری می دهد .
  3. آزمون های رسمی

    الف : آزمون وکسلر

ب : آزمونهای بینایی:

براي مثال : آزمون دیداری حرکتی بندر – گشتالت، آزمون ادراکی بینایی فراستیگ

ج : آزمونهای شنوایی وپمن

د: آزمون های پیشرفت تحصیلی در سه بعد خواندن، نوشتن و ریاضیات

ه : آزمون رشد حرکتی لینکلن- اوزرتسکی

ی :آزمون  برتری طرفی

پست‎های مرتبط:

نکات کلیدی که یک معلم در کلاس اول وروزهای اول باید بداند

نکات کلیدی که یک معلم در کلاس اول وروزهای اول...

دانلود انواع صداها(تقویت تشخیص و تمیز شنیداری)

صداي اسب صداي خوك صداي گوريل صداي پرنده صداي گربه...

تاثیر بازی لگو در افزایش مهارت ریاضی کودکان

تاثیر بازی لگو در افزایش مهارت ریاضی کودکان مطالعات نشان می‌دهد...