مراحل ارزیابی و تشخیص اختلال یادگیری

  • مراحل ارزیابی و تشخیص اختلال یادگیری :

  1.  مصاحبه و تكميل شرح حال
  2. مشاهدات بالینی : مشاهده گر در حین مراحل ارزیابی اطلاعاتی را از خصوصیات و ویژگیهای رفتاری کودک به دست می آورد که او را در امر تشخیص یاری می دهد .
  3. آزمون های رسمی

    الف : آزمون وکسلر

ب : آزمونهای بینایی:

براي مثال : آزمون دیداری حرکتی بندر – گشتالت، آزمون ادراکی بینایی فراستیگ

ج : آزمونهای شنوایی وپمن

د: آزمون های پیشرفت تحصیلی در سه بعد خواندن، نوشتن و ریاضیات

ه : آزمون رشد حرکتی لینکلن- اوزرتسکی

ی :آزمون  برتری طرفی

پست‎های مرتبط:

ادراک هاپتیک (مهارت های لمسی و عضلانی):

ادراک هاپتیک (مهارت های لمسی و عضلانی): کودکانی که به...

راهكارهاي درماني اختلال ریاضی

راهكارهاي آموزش و درمان  دانش آموز اختلال ریاضی 1- به منظور...

26 راه حل تقویت حافظه و افزایش تمرکز حواس

1-       مهمترین رکن تقویت حافظه و حفظ ، کاهش ورودیهای...